MOPS Parczew

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO

POSTAW NA SIEBIE – AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PARCZEWIE”

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 16

21 – 200 Parczew

Tel./fax 83 355 12 55

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

stona internetowa: mops.parczew.com

NIP 539-10-42-487 REGON 002300404

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16, 21 – 200 Parczew, jak również na stronie internetowej Ośrodka.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń:

część I „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzenia mobilnego” dla 4 osób;

część II „Wizaż ze stylizacją paznokci” dla 2 osób;

część III „Kucharz małej gastronomii” dla 4 osób;

część IV „Operator koparko-ładowarki kl. III” dla 1 osoby;

część V „Florystyka – bukieciarstwo” dla 1 osoby;

część VI „Opiekunka osób starszych” dla 4 osób;

część VII „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 1 osoby;

część VIII „Komputerowy skład tekstu” dla 1 osoby;

część IX „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla 1 osoby;

część X Podstawy księgowości oraz użytkowych programów księgowych” dla 1 osoby;

część XI „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców w zakresie kat. C” dla 4 osób;

część XII „Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych” dla 36 osób;

część XIII „Warsztatów z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy” dla 36 osób.

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługi szkoleniowe

KODY CPV: - usługi szkoleniowe 80530000-9

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

TERMIN WYKONANIA OFERT:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert do dnia: 06.09.2012 r. godz. 1115

KRYTERIA WYBORU OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
cena brutto oferty – 60%
doświadczenie wykonawcy – 40 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych i opisanych kopertach z napisem Oferta przetargowa na organizację i przeprowadzenie szkoleń, nie otwierać przed dniem 06.09.2012 r. godz. 1130 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2012 r. do godz. 1115 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie przy ul. Ogrodowej 16 (sekretariat).

Otwarcie oferty w dniu 06.09.2012 r. o godzinie 1130.

  1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
    Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  2. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWIERAĆ UMOWY RAMOWEJ

  3. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA USTANAWIAĆ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

  4. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.08.2012 r. pod numerem 318438.

 

Dokumenty przetargowe do pobrania w formacie zip.

Pytania dotyczące przetargu wraz z odpowiedziami do pobrania w formacie doc.

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 11:27
 

Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. C i C+E” oraz „Kurs prawa jazdy kat. B”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, realizujący projekt „POSTAW NA SIEBIE – aktywizacja zawodowa klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursów.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie ofertowe - kat. B.zip
Zapytanie ofertowe - kat. C.zip

 

PIENIĄDZE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Email Drukuj PDF

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość bez barier”, realizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne szkolenia i doradztwo.

2. Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 33 400 PLN.

3. Środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej w postaci comiesięcznych transz w maksymalnej wysokości 700 PLN.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie:

od 24.04.2012 r. do 11.05.2012 r.

w dni robocze (z wyjątkiem 04.05.2012 r.) w godz. od 8.00 do godz. 16.00

 

Dokumenty rekrutacyjne: http://www.lfr.lublin.pl/index.php?d=&i=3373

 

Bezpośredni kontakt:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Oddział w Parczewie

ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew

tel. 83 355 09 53


Lubelska Fundacja Rozwoju

Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 344 06 25

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew

tel. 83 355 15 80

 

Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach została wybrana:

Pani Katarzyna Walicka zam. Parczew

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Walickaspełnia wymagania kwalifikacyjne i formalne określone w ogłoszeniu o naborze w w/w stanowisko pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością wymaganej wiedzy zawodowej. Kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 – tekst jednolity) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Jadłodajni MOPS w Parczewie wybrano oferty:

 

Oferent

Najkorzystniejsza oferta

(cena brutto dla pakietu)

Sklep Ogólnospożywczy

Halina Wetoszka

Ul. Polna 53b

21-200 Parczew

Pakiet 1 – 17286,00 zł

Pakiet 7 – 4478,40 zł

Pakiet 9 – 208,80 zł

ALMAX Dystrybucja Sp z.o.o

Panieńszczyzna

21-200 Jastków

Pakiet 2 - 3354,36 zł

Pakiet 3 – 4851,60 zł

Pakiet 5 – 8188,08 zł

Konsorcjum Handlowe GHL

Ul. WT. Grabskiego 23

20-330 Lublin

Pakiet 6 – 4325,58 zł

Przedsiębiorstwo Handlowe MILO

Al. Jana Pawła II 194

21-500 Biała Podlaska

Pakiet 8 – 6298,11 zł

Pakiet 10 – 2872,80 zł

Masarnia Ubojnia ZEMAT

Ul. Łąkowa 1

21-310 Wohyń

Pakiet 11 – 55955,40 zł

Pakiet 12- 12 767,40 zł

Wybrania najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty niniejszych Wykonawców zawierała najniższą cenę, a w związku powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (100) dla poszczególnych pakietó w wyniku oceny ofert przeprowadzonych przez Zamawiającego.

 


Strona 5 z 9