MOPS Parczew

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Email Drukuj PDF

Zgłoszenia na realizację zadań z zakresu profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy składać do 15 września 2014r. w sekretariacie MOPS lub u Pełnomocnika Burmistrza ds Uzależnień ul. Kolejowa 4 w dniach:

 • czwartek 1330-1630
 • piątek 700- 800

Karta zgłoszenia w załączeniu.

Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014 12:34
 

INFORMACJA DLA RODZIN Z CO NAJMNIEJ TROJGIEM DZIECI O USTANOWIENIU RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Program ma zasięg ogólnokrajowy i jest on podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić również instytucje inne niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele. Program będzie realizowany przy współudziale gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie wspomniana wyżej Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Rodzice (w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) będą otrzymywali KDR na czas nieokreślony (bezterminowo), natomiast dzieciom będzie ona wydawana:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych, gdy legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na okres ważności orzeczenia).

Wniosek  o przyznanie KDR może złożyć w imieniu pozostałych członków rodziny wielodzietnej osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która oświadczy, że jest umocowana do złożenia wniosku oraz do odebrania KDR w imieniu członków rodziny wskazanych we wniosku.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyznania KDR:

 

 1. w przypadku rodziców dzieci  - dokument potwierdzający tożsamość
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 3. w przypadku dzieci w wieku od 18 do 25 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz stosowne orzeczenie
 5. w przypadku dzieci przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (chodzi o osoby pełnoletnie) - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą przyjmowane

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie (pok. nr  5) od 16 czerwca 2014 r.

Poniedziałek:

godz. 14.00 – 16.00

Wtorek:

godz. 7.00 – 11.00

Środa:

------------------------------

Czwartek:

godz. 14.00 – 16.00

Piątek:

godz. 7.00 – 11.00

Do pobrania:
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Zniżki oferowane przez ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Poprawiony: środa, 09 lipca 2014 11:40
 

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PARCZEWIE NR 9/2014 Z DNIA 2 KWIETNIA 2014 R.

DZIEŃ 2 MAJA 2014 R. (PIĄTEK)

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PARCZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY.

Poprawiony: środa, 23 kwietnia 2014 09:00
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą : ,,Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie w roku 2014’‘ wybrano oferty:

 

Pakiety

Oferty wraz z punktacją

Pakiet 1 - WARZYWA

1)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (100 punktów)

Pakiet 2 – ARTYKUŁY MĄCZNE

1)    Oferta nr 2 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków (100 punktów)

2)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (55 punktów)

Pakiet 3 - PRZYPRAWY

1)    Oferta nr 2 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków (100 punktów)

2)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (60 punktów)

Pakiet 4 – MIĘSO DROBIOWE

1)  Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (100 punktów)

Pakiet 5 - PRZETWORY

1)    Oferta nr 2 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków (100 punktów)

2)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’  Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (89 punktów)

Pakiet 6 – MROŻONKI

1)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (100 punktów)

Pakiet 7 - MAKARONY

1)    Oferta nr 2 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków (100 punktów)

2)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (92 punkty)

Pakiet 8 - NABIAŁ

1)    Oferta nr 2 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków (95 punktów)

2)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (100 punktów)

Pakiet 9 - TŁUSZCZE

1)    Oferta nr 2 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków (100 punktów)

2)    Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (74 punkty)

Pakiet 10 - JAJA

1)   Oferta nr 2 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków (89 punktów)

2)  Oferta nr 4,,Lewian’’ Baciki Bliższe 101, 17-300 Siemiatycze (100 punktów)

3)  Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO" Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (87 punktów)

Pakiet 11 - WĘDLINY

1)  Oferta nr 3 Masarnia Ubojnia ,,ZEMAT’’ ul. Łąkowa 1, 21-310 Wohyń (96 punktów)

2)  Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO’’ Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (100 punktów)

 

Pakiet 12 - MIĘSO

1)  Oferta nr 3 Masarnia Ubojnia ,,ZEMAT’’ ul. Łąkowa 1, 21-310 Wohyń (97 punktów)

2)  Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowe ,,MILO"  Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska (100 punktów)

 

Pakiet 13 - CHLEB

1)  Oferta nr 1 Zakład Piekarniczy Al. Jana Pawła II 43, 21-200 Parczew (96 punktów)

2)  Oferta nr 5 Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska’’  ul. 11 Listopada 5, 21-200 Parczew (100 punktów)

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIW. Oferty Wykonawców zawierały najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskiwały najwyższą liczbę punktów (100) dla poszczególnych pakietów w wyniku oceny ofert przeprowadzonych przez Zamawiającego.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Email Drukuj PDF

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na trenie gminy Parczew w 2014 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zgodnie z art. 92 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

ZAWIADAMIA

Wybrano:

ofertę Nr 1 - TELEmedica s.c. Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów.


Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejsza pod względem ceny oraz doświadczenia, spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie z oceny i porównania ofert

Nazwa i adres Wykonawcy:

Numer nadany ofercie

Cena Wykonawcy za 1 roboczogodzinę

Liczba pkt.

TELEmedica s.c.

Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów

1

 

 

10,78 zł. brutto – usługi opiekuńcze zwykłe

12,96 zł. brutto – usługi opiekuńcze specjalistyczne

 

Cena 228.820,80 zł. brutto za wykonanie zamówienia

99,74

 

 

Stowarzyszenie SYNERGIA

ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

 

2

12,00 zł. brutto – usługi opiekuńcze zwykłe

16,00 zł. brutto – usługi opiekuńcze specjalistyczne

 

Cena 262.080,00 zł. brutto za wykonanie zamówienia

89,80

 

Poprawiony: wtorek, 29 października 2013 13:22
 


Strona 1 z 8