MOPS Parczew

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013R.

Email Drukuj PDF

Dokument do pobrania

Poprawiony: czwartek, 20 września 2012 06:47
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego „POSTAW NA SIEBIE – aktywizacja zawodowa klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • część I „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzenia mobilnego”

wybrano ofertę nr 13

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Cena oferowana brutto: 10 384,00 zł.
Słownie: dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote

 • część II „Wizaż ze stylizacją paznokci”

wybrano ofertę nr 13

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Cena oferowana brutto: 7 700,00 zł
Słownie: siedem tysięcy siedemset złotych

 • część III „Kucharz małej gastronomii”

wybrano ofertę nr 13

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Cena oferowana brutto: 8 800,00 zł
Słownie: osiem tysięcy osiemset złotych

 • część V „Florystyka – bukieciarstwo”

wybrano ofertę nr 13

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Cena oferowana brutto: 5 850,00 zł
Słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych

 • część VI „Opiekunka osób starszych”

wybrano ofertę nr 13

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Cena oferowana brutto: 6 800,00 zł
Słownie: sześć tysięcy osiemset złotych

 • część VII „Kierowca operator wózków jezdniowych”

wybrano ofertę nr 13

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Cena oferowana brutto: 3 500,00 zł
Słownie: trzy tysiące pięćset złotych

 • część VIII „Komputerowy skład tekstu”

wybrano ofertę nr 8

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr
KURSOR
ul. Narutowicza 66
21 – 500 Biała Podlaska

Cena oferowana brutto: 8 067,00 zł
Słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych

 • część IX „Podstawy obsługi komputera i Internetu”

wybrano ofertę nr 13

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Cena oferowana brutto: 3 900,00 zł
Słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych

 • część X „Podstawy księgowości oraz użytkowych programów księgowych”

wybrano ofertę nr 8

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr
KURSOR
ul. Narutowicza 66
21 – 500 Biała Podlaska

Cena oferowana brutto: 5 664,00 zł
Słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote

 • część XI „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców w zakresie kat. C”

wybrano ofertę nr 6

Ogólnopolski Związek Pracodawców
Transportu Drogowego
64 – 905 Stobno

Cena oferowana brutto: 14 000,00 zł
Słownie: czternaście tysięcy

 • część XII „Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych”

wybrano ofertę nr 10

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74a
20 – 094 Lublin

Cena oferowana brutto: 8 211,58 zł
Słownie: osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy

 • część XIII „Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy”

wybrano ofertę nr 11

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74a
20 – 094 Lublin

Cena oferowana brutto: 9 311,02zł
Słownie: dziewięć tysięcy trzysta jedenaście złotych dwa grosze

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w wyniku sprawdzenia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego „POSTAW NA SIEBIE – aktywizacja zawodowa klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferta dot. część IV „Operator koparko – ładowarki kl. III” dla 1 osoby została odrzucona zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawie zamówień publicznych, powodem odrzucenia jest brak zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KLUBU SAMOPOMOCY

Email Drukuj PDF

W ramach projektu „Program aktywności lokalnej dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” 30 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne Klubu Samopomocy.

W spotkaniu uczestniczyło 6 pań, które są beneficjentami projektu, asystent rodziny oraz opiekun Klubu. Spotkanie rozpoczęło się od poznania siebie nawzajem, każdy uczestnik miał za zadanie krótko się przedstawić i opowiedzieć o sobie. Zostało także powiedziane po co został powołany do życia Klub Samopomocy, jakie są cele i jego zadania. Następnie ustalono nazwę Klubu - „Razem łatwiej” oraz ogólne zasady obowiązujące w Klubie Samopomocy.

Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie w czwartek, w godzinach od 16 do 1730 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym zadaniem naszej grupy jest poprawienie wydolności wychowawczych rodziców oraz polepszenie sytuacji społecznej. Na spotkaniu asystent rodziny i opiekun Klubu przedstawili propozycje tematów spotkań, które spotkały się z miłą aprobatą uczestników. Udało się też ustalić, jakie problemy są dla klubowiczów najważniejsze i ich rozwiązanie wydaje się być priorytetowe.

W czasie spotkania dzieci bawiły się, rysowały oraz grały pod opieką opiekunki, aby mamy mogły swobodnie i aktywnie uczestniczyć w przygotowanych zajęciach.

Całe spotkanie minęło w przyjaznej, swobodnej atmosferze, dzięki czemu mamy nadzieję na dużą frekwencję i większe zaangażowanie podczas kolejnych spotkań.

Animator lokalny Agnieszka Kamińska

 

SPOTKANIE INAUGURACYJNE UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Email Drukuj PDF

W dniu 8 sierpnia 2012 roku w Domu Weselnym „Kino” odbyło się spotkanie inauguracyjne uczestników Program Aktywności Lokalnej realizowanego w  ramach projektu „POSTAW NA SIEBIE  – aktywizacja zawodowa klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie od 2008 roku realizuje projekt systemowy, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa klientów ośrodka.

W tym roku po raz pierwszy w ramach wspomnianego projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej. Adresatami programu są rodziny, w których został zdiagnozowany problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, a także rodziny, w których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską. Programem  objęto 13 rodzin, mieszkających na terenie gminy Parczew i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Główne cele programu to:

 • Wymiana doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin poprzez udział w klubie samopomocowym,
 • Wzmocnienie rodzin poprzez zapewnienie dostępu do specjalnego poradnictwa zgodnego z potrzebami rodzin (porady prawne, wsparcie psychologiczne),
 • Umożliwienie skorzystania z pomocy asystenta rodziny we własnym miejscu zamieszkania w celu modelowania prawidłowych relacji wewnątrz rodziny,
 • Umożliwienie uczestnictwa w treningu kompetencji i umiejętności społecznych w celu kształtowania i doskonalenia umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy programu wraz z dziećmi oraz kadra zaangażowana w realizację projektu.

Podczas spotkania dzieci przebywały pod opieką kadry projektu – razem bawiły się udostępnionymi zabawkami, a także rysowały i grały, w samodzielnie stworzone gry. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki. Podczas spotkania omówiony został charakter Programu Aktywności Lokalnej, a przy udziale uczestników udało się wstępnie zaplanować działania przewidziane do realizacji projektu.

Spotkanie odbyło się w miłej, swobodnej i przyjaznej atmosferze, która z pewnością zaowocuje dobrą współpracą i pozytywnymi zmianami w życiu rodzin objętych projektem.

Animator lokalny Agnieszka Kamińska

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO

POSTAW NA SIEBIE – AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PARCZEWIE”

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 16

21 – 200 Parczew

Tel./fax 83 355 12 55

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

stona internetowa: mops.parczew.com

NIP 539-10-42-487 REGON 002300404

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16, 21 – 200 Parczew, jak również na stronie internetowej Ośrodka.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń:

część I „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzenia mobilnego” dla 4 osób;

część II „Wizaż ze stylizacją paznokci” dla 2 osób;

część III „Kucharz małej gastronomii” dla 4 osób;

część IV „Operator koparko-ładowarki kl. III” dla 1 osoby;

część V „Florystyka – bukieciarstwo” dla 1 osoby;

część VI „Opiekunka osób starszych” dla 4 osób;

część VII „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 1 osoby;

część VIII „Komputerowy skład tekstu” dla 1 osoby;

część IX „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla 1 osoby;

część X Podstawy księgowości oraz użytkowych programów księgowych” dla 1 osoby;

część XI „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców w zakresie kat. C” dla 4 osób;

część XII „Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych” dla 36 osób;

część XIII „Warsztatów z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy” dla 36 osób.

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługi szkoleniowe

KODY CPV: - usługi szkoleniowe 80530000-9

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

TERMIN WYKONANIA OFERT:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert do dnia: 06.09.2012 r. godz. 1115

KRYTERIA WYBORU OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
cena brutto oferty – 60%
doświadczenie wykonawcy – 40 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych i opisanych kopertach z napisem Oferta przetargowa na organizację i przeprowadzenie szkoleń, nie otwierać przed dniem 06.09.2012 r. godz. 1130 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2012 r. do godz. 1115 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie przy ul. Ogrodowej 16 (sekretariat).

Otwarcie oferty w dniu 06.09.2012 r. o godzinie 1130.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 2. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWIERAĆ UMOWY RAMOWEJ

 3. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA USTANAWIAĆ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 4. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.08.2012 r. pod numerem 318438.

 

Dokumenty przetargowe do pobrania w formacie zip.

Pytania dotyczące przetargu wraz z odpowiedziami do pobrania w formacie doc.

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 11:27
 


Strona 5 z 9